Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED 

1.1. De huidige algemene factuurvoorwaarden maken integraal deel uit van elke offerte, elke overeenkomst of factuur met betrekking tot diensten verricht door RED BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2235 Hulshout, Corbeillestraat 121 en met ondernemingsnummer 0728967866, (hierna de opdrachtnemer genoemd) voor rekening van een medecontractant (hierna de opdrachtgever genoemd) en vervangen alle vroegere algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen. De betrekkingen tussen RED BV en klant worden uitsluitend beheerst door de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

1.2. De opdrachtgever kan in geen geval zijn eigen algemene voorwaarden inroepen ten overstaan van de opdrachtnemer.

1.3 De nietigheid van één of meer clausules in deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

ARTIKEL 2: PRIJZEN

2.1. Al onze prijzen zijn exclusief BTW

2.2. Onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Mondeling opgegeven prijzen, alsmede deze opgegeven in prijslijsten en catalogussen zijn zuiver informatief en verbinden de opdrachtnemer niet.

2.3. De prijsvermeldingen in onze offertes zijn vastgelegd op basis van de huidige economische voorwaarden en zijn daarom slechts geldig voor een periode van 3 maanden. Nadien kunnen de prijzen worden herzien in geval van wijziging van verzekeringskosten, vervoerskosten, sociale lasten, lonen, belastingen en taksen van welke aard ook en/of enige andere prijsbepalende factor.

ARTIKEL 3: BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.

3.2. Ingeval van niet of laattijdige betaling op de gestelde vervaldag is de debiteur, conform art. 1139 B.W., vanaf factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per jaar. Tevens zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40€, worden aangerekend ten titel van schadevergoeding en dit onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

3.3. Wanneer 50% van de werken is gerealiseerd wordt een voorschot van 50% van de totaalprijs betaald alvorens de werken worden hervat.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Alle klachten/ protesten moeten per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van de opdrachtnemer binnen de 8 dagen na levering en/of prestatie.

4.2. Ingeval de overeenkomst wordt geannuleerd of door toedoen van de opdrachtgever niet kan worden uitgevoerd is de opdrachtnemer gerechtigd op een schadevergoeding van 50% op het offertebedrag.

4.3. Ingeval de overeenkomst reeds gedeeltelijk door de opdrachtgever werd uitgevoerd op het ogenblik dat deze door toedoen van de opdrachtgever wordt geannuleerd of niet verder kan uitgevoerd worden, is de opdrachtgever gerechtigd op een schadevergoeding naar verhouding van de reeds uitgevoerde werken, met een minimum van 50% op het offertebedrag.

4.4. Overmacht, waaronder onder meer stakingen, lock – outs, overstromingen, branden, vervoersproblemen, economische of andere problemen en iedere andere omstandigheid die de opdrachtnemer op het moment van het opstellen van de offerte niet redelijkerwijze kon voorzien, schorst van rechtswege de uitvoering van de overeenkomst en ontslaat de opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5: BIJKOMENDE KOSTEN

5.1. Indien de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid, zal de opdrachtnemer de bijkomende kosten hiervoor aan de opdrachtgever aanrekenen in regie.

5.2. De voorzieningen die overeenkomstig de offerte door de opdrachtgever dienen te worden getroffen zijn volledig te zijnen laste. Bijkomende kosten die de opdrachtnemer in dit verband dient te maken, zullen in regie aan de opdrachtgever worden aangerekend.

5.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om slijtagekosten, evenals alle andere kosten die door de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, door te rekenen aan de opdrachtgever, zelfs indien deze kosten inherent zijn aan de aard van het uitgevoerde werk.

5.4. Vermelde regietarieven zijn steeds exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van onvolledige of foutief verstrekte informatie kan in geen geval worden verhaald op de opdrachtnemer.

6.2. Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het niet, gedeeltelijk of gebrekkig treffen van in artikel 5.2. bedoelde voorzieningen kan in geen geval worden verhaald op de opdrachtnemer.

ARTIKEL 7: WAARBORGEN

7.1. De opdrachtnemer voorziet in een B.A.-verzekering gedurende de duurtijd van de werken

7.2. Voor de B.A. – verzekering uitbating is de dekking beperkt tot 2.500.000€ per schadegeval en per verzekeringsjaar voor lichamelijke en stoffelijke schade vermeng. De vrijstelling bedraagt telkens 10%, met een minimum van 250€ en een maximum van 2.500€

ARTIKEL 8: MATERIALEN

8.1. De in de offerte beschreven materialen, toepassingen en procedures kunnen, indien vereist voor een betere werken van de installatie, gewijzigd of vervangen worden door andere materialen, toepassingen en procedures voor zover hieromtrent overeenstemming wordt bereikt met de opdrachtgever.

8.2. Alle niet in de offerte opgenomen doch gebruikte materialen en/of uitgevoerde diensten en werken, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, zijn ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van betwisting zijn uitsluitend het Belgische recht van toepassing en de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout bevoegd, zijnde de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel te Turnhout en het Vredegerecht van Westerlo.